Bookmark and Share

Pravidla Ligy MH 2019

Vydáno dne 03. 03. 2019 (770 x přečteno)

Okresní odborná rada mládeže při OSH v Tachově vyhlašuje hasičskou soutěž v kategorii mladí hasiči s názvem TACHOVSKÁ LIGA MLADÝCH HASIČŮ dále jen „liga“


1               Pravidla ligy:

 • Jedná se o soutěž mladých hasičů, vyhlašovanou  OSH Tachov a ORM Tachov.
 • Liga bude vyhlášena pro kolektivy mladých hasičů okresu Tachov, které jsou evidované pod OSH Tachov.
 • Do ligy budou připuštěna pouze ta SDH, která mají vůči OSH Tachov ke dni 28.2. vyřízeny všechny závazky (zejména uhrazené členské příspěvky). Toto platí jak pro zařazení soutěže do ligy, tak i pro zařazení družstva do vyhodnocení ligy.
 • Věková hranice soutěžících se pro celý ročník soutěže řídí aktuálními pravidly ve hře PLAMEN v době zahájení ročníku.
 • Do ligy budou započteny výsledky z vybraných soutěží MH zařazených do kalendáře soutěží OSH Tachov (nahlášeno na OSH Tachov nejpozději do 28. 2. daného roku).
 • Jednotlivé soutěže (mimo disciplín uvedených ve hře PLAMEN) pořádají SDH dle svých pravidel a v jakékoli disciplíně. Disciplíny ze hry PLAMEN se řídí aktuálními pravidly hry PLAMEN.
 • Liga probíhá v termínu od října do října (rozhodujícím dnem je den konání podzimního kola hry PLAMEN).
 • Družstvo může být doplněno maximálně 2 závodníky z jiného soutěžního družstva.
 • Soutěže zařazené do ligy a průběžné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách OSH Tachov a na tcl.firesport.eu.
 • Výsledky požárního útoku při okresním kole hry PLAMEN budou započteny do výsledků ligy.
 • Přihlašování a rezervace pořadí na jednotlivé soutěže (kromě hry PLAMEN) bude probíhat přes stránky – https://tcl.firesport.eu . Přihlašování a rezervace bude vždy spuštěna v sobotu 2 týdny před termínem konání soutěže ve 20:00 hodin.
 • ORM si vyhrazuje právo na úpravu pravidel ligy a to vždy před vyhlášením nového ročníku v daném kalendářním roce a na základě vyhodnocení ročníku předešlého.
 • Na poslední soutěži zařazené do ligy nebo nejpozději při podzimním kole hry Plamen bude provedeno celkové vyhodnocení ligy, kde každé soutěžní družstvo obdrží věcnou cenu a vítězové v jednotlivých kategoriích převezmou putovní pohár

2               Pravidla pro pořádající SDH:

 • Každá zařazená soutěž bude vyhlášena pro obě kategorie Mladých hasičů (mladší i starší).
 • V případě soutěže v PÚ musí být terče se štítem. Terče mohou být elektronické nebo mechanické; nástřikové nebo sklopky. Plechovky a jim podobné předměty nejsou povoleny.
 • Káď musí být hranatá s parametry podle pravidel disciplíny požárního útoku
 • výška 0,8 m, bez přepážek, objem minimálně 1000 l a plnění ve spodní části.
 • Pořádající SDH připraví pro rozhodčí zastřešené místo (např. altán, slunečník apod.) se stolkem a židlemi (podle počtu rozhodčích) u startu i u místa čárového rozhodčího/časoměřičů.
 • Pořádající SDH zajistí pro družstva na prvních třech místech v každé kategorii medaile (v počtu 10ks na družstvo) a pro družstva na dalších místech jakoukoli věcnou cenu.
 • Po dobu trvání soutěže zabezpečit zdravotní službu, alespoň ve formě zdravotníka s brašnou pro první pomoc.

3               Práva a povinnosti hlavního rozhodčího soutěže:

 • Po dohodě s velitelem soutěže jmenuje ostatní rozhodčí soutěže (dle potřeby: časoměřiče, startéra, zapisovatele, rozhodčího na nástřikové čáře, obsluhu terčů apod.) a řádně je proškolí.
 • Před zahájením soutěže zkontroluje regulérnost terčů, kádě a základny a rozměření tratě tak, aby vše odpovídalo pravidlům podle bodu 1 či předem oznámeným úpravám v pozvánce.
 • Při pochybách o regulérnosti nechat od pořádajícího SDH zřídit nápravu. Při nezřízení nápravy předat informaci na OSH Tachov kvůli posouzení započítání výsledků do ligy a zařazení soutěže do následujícího ročníku.
 • Zajistit předání výsledků ze soutěže na OSH v Tachov nejpozději do jednoho týdne od data konání soutěže. Preferováno je předání v čitelné elektronické podobě (sken, přepis nebo foto) na email oshtachov@seznam.cz. Papírové výsledky spolu se zápisem pak doručit na OSH Tachov nejpozději do 1 měsíce od data konání soutěže.

4               Podmínky pro zařazení soutěže pro následující ročník:

▪     Započítává se i vlastní soutěž pokud je do ligy zařazena.

▪     Kategorie nerozhoduje.

 • Pořádající SDH spadá pod OSH Tachov a soutěž bude na okrese Tachov.
 • Splnění všech pravidel článku 2 tohoto dokumentu.
 • Právo na konečné rozhodnutí o zařazení soutěže a výjimce účasti SDH si vyhrazuje ORM.

5               Hodnocení

 • Podle umístění v dané soutěži bude soutěžnímu družstvu do ligy přidělen určitý počet bodů podle níže uvedené tabulky.
 • Pro hodnocení do ligy se použije lepší dosažený čas a to i v případě, že by se časy na soutěži samotné sčítaly.
 • Do konečného hodnocení ligy bude zařazeno družstvo s účastí minimálně na 3 zařazených soutěžích.
 • Do celkového hodnocení ligy budou započítány všem soutěžním družstvům výsledky ze všech zařazených soutěží.
 • Celkovým vítězem v každé kategorii ligy se stává družstvo s nejvyšším počtem nasbíraných bodů.
 • V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí následující priority:
 1. vyšší počet nejlepších umístění,
 2. účast na více soutěžích.
 • Hodnotící tabulka:

umístění

družstva

body

za umístění

1.

15

2.

12

3.

10

4.

8

5.

7

6.

6

7.

5

8.

4

9.

3

10.

2

11. a dál

1

 

 

 

 

 

 

 

 

V Tachově dne 3.3.2019

 

 

Martin Š E B E S T A